Матурски испит – стари програм

Циљ матурског испита

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за одговарајући образовни профил, стекао програмом прописана знања, вештине и главне стручне компетенције за занимања за која се школовао у оквиру образовног профила по програму огледа. У плану активности дат је детаљан приказ термина свих активности везаних за полагање матурског испита.

Структура матурског испита

Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму састоји се од три независна испита: – испит из српског језика и књижевности, односно језика националне мањине; – испит за проверу стручно-теоријских знања; – матурски практични рад.

Предуслови за полагање матурског испита

Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири разреда средње школе за одређени образовни профил.

Организација матурског испита

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао. За сваког ученика директор Школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање теста за проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. У оквиру периода планираног програмом за припрему и полагање матурског испита, Школа организује консултације и додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући додатне услове у погледу простора, опреме и временског распореда. Матурски испит за ученика може да траје највише пет дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског испита. За сваки део матурског испита директор Школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту.

 

Испит из матерњег језика

Циљ испита из матерњег језика је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит се полаже писмено и траје три сата. На писменом испиту из матерњег језика ученик обрађује једну од четири понуђене теме, које утврђује Испитни одбор школе, на предлог Стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема објављене у Приручнику. Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије.

Испит за проверу стручно-теоријских знања

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. Ова знања стичу се зависно од образовног профила, кроз следеће предмете:

Техничар за роботику
Ø Математика
Ø Роботи
Ø Флексибилни производни системи
Ø Конструисање применом рачунара
Техничар за компјутерско управљање
Ø Математика
Ø Програмирање за компјутерски управљане машине
Ø Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
Ø Технологија за компјутерски управљане машине
Машински техничар за компјутерско конструисање
Ø Математика
Ø Машински елементи
Ø Конструисање
Ø Испитивање машинских конструкција
Ø Моделирање маш. елемената и конструкција
Електротехничар рачунара
Ø Математика
Ø Електрична мерења
Ø Електроника
Ø Основе аутоматског управљања
Ø Рачунарске мреже
Ø Рачунари
Ø Програмирање
Техничар мехатронике
Ø Хидрауличне и пнеуматске компоненте
Ø Програмибилни логички контролери
Ø Системи управљања
Ø Електрични погон и опрема у мехатроници
Ø Машински елементи

Матурски практични рад

Циљ матурског практичног рада је провера главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни профил:

Циљ матурског практичног рада је провера главних

стручних компетенција прописаних планом и програмом

за образовни профил.

Матурски практични рад  за техничара за роботику има проблемски карактер и проистиче из програма стручних предмета Роботи и ФПС.

Техничари за компјутерско управљање врше пројектовање технолошког поступка и обраду радног

предмета на CNC машинама.

Машински техничари за компјутерско конструисање матурски рад раде из предмета Конструисање или Моделирање машинских елемената и конструкција, прорачун и моделирање делова, подсклопова и склопа једностепеног редуктора.

Техничари мехатронике полажу матурски из два дела: компетенција А – пројектовање, монтажа и стављање у функцију модела мехатронских система; компетенција Б – тестирање, дијагностика и отклањање квара ма моделу мехатронског система.

Електротехничар рачунара матурски рад бира из следећих предмета: Основе аутоматског управљања, Рачунарске мреже, Рачунари или Програмирање.

Изборни предмет и матурски рад не могу бити из истог предмета.

Диплома и Уверење

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући образовни профил.