ОД 20.9.2021. Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину – ІІ модел

ОД 20.9.2021. 

Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину – ІІ модел 

1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ДЕЛЕ УЧЕНИКЕ НА ДВЕ ГРУПЕ- ОЗНАЧИТИ У ДНЕВНИКУ
2. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОБАВЕШТАВАЈУ УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О НАЧИНУ РАДА И ПОДЕЛИ

Настава у средњим школама се реализују по II моделу комбиновањем наставе и учења на даљину са непосредним радом у школи, што, између осталог, подразумева следеће:

Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе (школа бира критеријум за поделу на групе);

Уколико је број ученика у одељењу мањи од 16 сви облици образовно васпитног рада реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи;

Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин: једне недеље прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком.

Наредне недеље групе присуствују  непосредно настави по обрнутом распореду;

СИТУАЦИЈА КАДА СЕ УЧЕНИЦИ ДЕЛЕ У ГРУПЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ ГДЕ ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО ПНУ, ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ КАДА ЧАСОВЕ ИСТОГ ПРЕДМЕТА ИМАЈУ У БЛОКУ 3 ЧАСА И ВИШЕ!

Уколико услови дозвољавају треба тежити да, када немају непосредан образовно васпитни рад у школи, ученици прате часове у реалном времену, преко изабраног система за управљање учењем (платформе за
учење) или путем других електронских канала комуникације; (МИКРОФОНИ И
КАМЕРЕ СУ НАРУЧЕНИ ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ИЗРАЗИЛИ ПОТРЕБУ ЗА ОПРЕМОМ)

наставници треба да израђују припреме у дигиталном облику, како би се оне могле користити
и у моделу наставе и учења на даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање итд). Наставне садржаје ученицима достављати унапред или током њиховог боравка на непосредној настави;

Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле
наставне садржаје. Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти
наставни предмет, у истом разреду и по истом или сличном програму, реализује
више наставника. Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између
школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних
предмета. Подршка настави и учењу на даљину обезбеђена је путем снимљених видео
часова који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу Моја школа, https://www.mojaskola.gov.rs,