Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”

Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”

Активности, Ученички парламент
Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”, одржана је 26.10.2022. године у 13 часова, а реализовале су је Бојана Шибалић и Тања Поњавић, школски педагог. Учестовали су ученици трећег и четвртог разреда. У првoм дeлу рaдиoницe учeсници су сe упoзнaли с пojмoвимa кoмпeтeнциja, a у другoм дeлу с пojмoвимa кaриjeрe, и били су упућeни дa истрaжуjу свoja прoфeсиoнaлнa интeрeсoвaњa, кao чиниoцe знaчajни зa избoр фaкултeтa. Учeсницимa су путeм крaтких питaњa нaвeдeни дa рaзмислe o свojим стaвoвимa у вeзи избoрa фaкултeтa. A зa групу учeникa кoja жeли дa сe зaпoсли нaкoн срeдњe шкoлe, дискусиja je тeклa у прaвцу истрaживaњa услoвa зa oбaвљaњe тoг oдрeђeнoг пoслa. Нa крajу другoг дeлa рaдиoницe, учeсници су упућeни нa сajт „БOШ кaриjeрa“ и oнлajн тeстoвe прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje. Зaтим им je рeчeнo дa нaкoн тeстoвa мoгу дa сe oбрaтe рeaлизaтoркaмa рaдиoницe…
Read More

Хуманитарни турнир у фудбалу 2022

Активности, Ученички парламент
У пролеће 2022. године ученички парламент и педагог школе реализовали су хуманитарну акцију за помоћ деци из „Прихватилишта за децу Београда“. Турнир у малом фудбалу играо се у мају током три дана, 16 екипа је учествовало а прикупљено је 38.500,00 динара. Након завршеног турнира успостављена је сарадња с Прихватилиштем и договор око донације. Њима је био потребан баштенски намештај па је то и купљено. Као круна акције у јуну је реализована посета самом Прихватилишту и дружење њихове деце и наших ученика. Био је то диван дан за нас, а ученици су након тога изразили жељу да чешће да учествују у хуманитарним акцијама и помажу коме је помоћ потребна. [envira-gallery id="4579"]
Read More

Посета олимпијца

Активности, Ученички парламент
20.1.2022. године нашу школу посетили су спортисти олимпијци Дамир Микец и Миленко Себић. Том приликом одржали су предавање за ученике представнике парламента и остале заинтересоване ученике и говорили о изазовима и напорима које професионални спорт доноси, али и о свим лепим дешавањима, као што су медаље, путовања, дружења и уопште здрав живот.
Read More

ПОСЕТИЛИ СМО МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Активности, Ученички парламент
Никола Тесла је рекао: „Напредак и развитак човека битно зависе инвенције. То је најважнији продукт човековог стваралачког ума. Његов крајњи циљ је потпуна превласт ума над материјалним светом, искоришћавање силе природе за људске потребе.“ Представници ученичког парламента Машинске школе „Радоје Дакић“ посетили су музеј Николе Тесле у четвртак 30.09.2021. Том приликом ученици су погледали филм о краткој биографији научника, као и сталну поставку, Теслине оргиналне ствари и урну, реплике његових изума.. Оно што им је било најзанимљивије јесте учешће у екпериментима и огледима.. Тања Поњавић, педагог школе
Read More