Правилници, пословници, одлуке

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања

Правилник о безбедности и заштити ученика

Правилник о употреби мобилних телефона у школи

Правилник о избору ученика генерације

ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МШ “РАДОЈЕ ДАКИЋ“

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И ОСТАЛИХ ЛИЦА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ


СТАТУТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ“


ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА


ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА


ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА


ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ , РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА


ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА


ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА


ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА У ШКОЛИ


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА


ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ШКОЛИ


ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНИХ


ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА


ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЉУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ


ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКИХ МАТЕРИЈАЛА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРАВИМА,ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У МШ“РАДОЈЕ ДАКИЋ“

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ